Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:51 Tisdag 2018-06-12 kl. 11:00

Tisdag 2018-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:51
Datum och tid: 2018-06-12 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:100, skr. 2017/18:203, skr. 2017/18:37
skr. 2017/18:85, SkU8y

Föredragande: ACT, KS, CK

4. En ny lag om försäkringsdistribution (FiU45)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:216

Föredragande: CH

5. Kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2018) 307

Föredragande: CK

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Torsdag 14 juni kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll nr. 2017/18:50
3. FöredragningsPM. Tidigare behandlad den 29/5
4. Tidigare behandlad den 31/5
5. KOM(2018) 307. FöredragningsPM