Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:52 Torsdag 2018-06-14 kl. 10:30

Torsdag 2018-06-14 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:52


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:52
Datum och tid: 2018-06-14 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Kommissionens förslag till direktiv om hantering eller köp av krediter och ianspråktagande av säkerheter
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt
KOM(2018) 135

2. Inför Europeiska Investeringsbankens (EIB:s) årsmöte den 22/6
Överläggning
Statssekreterare Karolina Ekholm

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Justering
Prop. 2017/18:100, Skr. 2017/18:203, Skr. 2017/18:37, 2017/18:85 och motioner.
Föredragande: ACT, KS, CK

6. Vårändringsbudget för 2018 (FiU21)
Justering
Prop. 2017/18:99, motion 2017/18:4163 och yttranden från andra utskott
Föredragande: CH

7. Årsredovisning för staten 2017 (FiU30)
Justering
Skrivelse 2017/18:101, redogörelse 2017/18:RR4 och yttrande från försvarsutskottet (FöU11y)
Föredragande: RB

8. En ny lag om försäkringsdistribution (FiU45)
Justering
Prop. 2017/18:216
Föredragande: CH

9. Kommissionens förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel
Subsidiaritetsprövning, fortsatt beredning. Ev. beslut
KOM(2018) 325
Föredragande: CK

10. Kommissionens förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel
Subsidiaritetsprövning, fortsatt beredning. Ev. beslut
KOM(2018) 327
Föredragande: CK

11. Kommissionens förslag till ändringar vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2018) 331
Föredragande: GF

12. Kommissionens förslag om värdepapper med statsobligationer som säkerhet
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2018) 339
Föredragande: CH

13. Kommissionens förslag om inrättandet av ett ramverk för hållbara finansmarknader
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2018) 353
Föredragande: EJ

14. Kommissionens förslag om upplysningar om hållbara investeringar och hållbarhetsrisker
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2018) 354
Föredragande: EJ

15. Kommissionens förslag om ändring av referensvärdesförordningen (EU) 2016/1011
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2018) 355
Föredragande: EJ

16. Övrigt

17. Nästa sammanträde
Tisdag den 19 juni kl. 10.45 i Skandiasalen


Bilagor


1. RegeringsPM, KOM(2018) 135, faktapromemoria 2017/18:FPM69, PPT
2. RegeringsPM om ståndpunkter rörande kapitalhöjning i Europeiska Investeringsbanken (EIB), PPT
4. Protokoll 2017/18:51
5. Förslag till betänkande FiU20. Tidigare behandlad den 29/5 och 12/6
6. Förslag till betänkande FiU21. Tidigare behandlad den 29/5
7. Förslag till betänkande FiU30. Tidigare behandlad den 7/6
8. Förslag till betänkande FiU45. Tidigare behandlad 31/5 och 12/6
9. RegeringsPM om subsidiaritetsbedömning, reviderat föredragningsPM (gemensamt för punkt 9 och 10)
10. RegeringsPM om subsidiaritetsbedömning
11. FöredragningsPM, RegeringsPM om subsidiaritetsbedömning, KOM(2018) 331
12. FöredragningsPM, RegeringsPM om subsidiaritetsbedömning, KOM(2018) 339
13. FöredragningsPM (gemensamt för punkt 13-15), RegeringsPM om subsidiaritetsbedömning (gemensamt för punkt 13-15) KOM(2018) 353
14. KOM(2018) 354
15. KOM(2018) 355