Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Torsdag 2019-02-14 kl. 10:30

Torsdag 2019-02-14 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-02-14 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Riksbankens e-kronaprojekt
Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Information

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Kommunala frågor (FiU26)
Justering
Motioner Tidigare behandlad 31 jan och 12 feb
Föredragande: ACT

5. Riksrevisionens rapport om Riksgäldskontorets användning av ränteswappar (FiU32)
Justering
Skrivelse 2018/19:22 Tidigare behandlad 31 jan och 12 feb
Föredragande: PE

6. Fråga om val till riksdagens råd för Riksrevisionen
Beredning
Föredragande: HH

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Ev. tisdag 26 februari kl. 11.00

Bilagor


1. PPT utskick senare
3. Protokoll 2018/19:27
4. Förslag till betänkande 2018/19:FiU26
5. Förslag till betänkande 2018/19:FiU32
6. FöredragningsPM