Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:36 Torsdag 2019-04-04 kl. 10:30

Torsdag 2019-04-04 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:36
Datum och tid: 2019-04-04 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. MFF-förhandlingarna
Överläggning
Statssekreterarna Max Elger och Paula Carvalho Olovsson

2. Sektorsförslag InvestEU
Överläggning
Statssekreterarna Max Elger och Paula Carvalho Olovsson

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Aktivitetsgrad i fondförvaltning (FiU19)
Beredning
Prop. 2018/19:62, motion
Föredragande: EJ

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2018/19:115, motioner
Föredragande: MO

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdag 9 april kl. 11.00

Bilagor


1.ÖverläggningsPM om EU:s fleråriga budgetram
2. ÖverläggningsPM om sektorsförslaget InvestEU, 2017/18:FPM159
4. Protokoll 2018/19:35
5. FöredragningsPM, motion 2018/19:3047 (KD)
6. Skrivelse 2018/19:115, motioner 2018/19:3050 (V), 2018/19:3052 (SD) och FöredragningsPM