Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:39 Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:39
Datum och tid: 2019-04-23 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Sveriges nationella reformprogram 2019 och Sveriges konvergensprogram 2019
Information
Statssekreterarna Max Elger och Paula Carvalho Olovsson

2. Förslag till stadgeändring i Nordiska investeringsbanken (NIB)
Information
Statssekreterare Max Elger

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Riksbankens förvaltning (FiU23)
Justering
Framst. 2018/19:RB1, RB2, Redog. 2018/19:RR2 Tidigare behandlad 2 och 11 april
Föredragande: PE

6. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning (FiU37)
Justering
Prop. 2018/19:38 Tidigare behandlad 2 och 11 april
Föredragande: MO

7. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (FiU4y)
Justering
Skr. 2018/19:115, motioner Tidigare behandlad 4 och 11 april
Föredragande: MO

8. Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag (FiU36)
Beredning
Prop. 2018/19:73, motion
Föredragande: CH

9. Riksdagen skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2018/19:75
Föredragande: HH

10. Inhämtande av yttrande över 2019 års ekonomiska vårproposition
Fråga om att ge skatteutskottet tillfälle att yttra sig över
prop. 2018/19:100 och motioner

11. Inhämtande av yttrande över Årsredovisning för staten 2018
Fråga om att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över
skr. 2018/19:101 och motioner


12. Övrigt

13. Nästa sammanträde
Torsdag 25 april kl. 10.30

Bilagor


1. Sveriges nationella reformprogram 2019 och Sveriges konvergensprogram 2019
2. Underlags-PM och PPT
4. Protokoll nr. 2018/19:38
5. Förslag till betänkande 2018/19:FiU23
6. Förslag till betänkande 2018/19:FiU37
7. Förslag till yttrande 2018/19:FiU4y
8. FöredragningsPM
9. FöredragningsPM
10. Förslag till protokollsutdrag
11. Förslag till protokollsutdrag