Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:47 Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:47
Datum och tid: 2019-05-28 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Beredning
Prop. 2018/19:100, motioner, skatteutskottets yttrande (SkU6y)

Föredragande: IE, HH, EH, KS, ACT

4. Vårändringsbudget för 2019 (FiU21)
Beredning
Prop. 2018/19:99, motioner, yttranden från andra utskott

Föredragande: HH

5. Årsredovisning för staten 2018 (FiU30)
Beredning
Skr. 2018/19:101

Föredragande: IE

6. Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (FiU43)
Beredning
Prop. 2018/19:118, motion

Föredragande: CH

7. Statens roll på betalmarknaden (FiU44)
Beredning
Framst. 2018/19:RB3

Föredragande: PE

8. Utredning om åtgärder mot penningtvätt
Beredning

Föredragande: MO

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Tisdag 4 juni kl. 11.00

EU-dokument
Rapport från allmänna rådet (GAC) 21 maj 2019 finns tillgänglig på kansliet

Bilagor


2. Protokoll 2018/19:46
3. FöredragningsPM, motioner, skatteutskottets yttrande (SkU6y)
4. FöredragningsPM, motioner, yttranden från andra utskott, inkomna skrivelser (ärendenr: 2424-2018/19, 2432-2018/19)
5. FöredragningsPM
6. FöredragningsPM, motion, inkommen skrivelse (ärendenr: 2409-2018/19)
7. FöredragningsPM
8. FöredragningsPM