Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:49 Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:49
Datum och tid: 2019-06-11 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Kommissionens förslag till direktiv om hantering eller köp av krediter och ianspråktagande av säkerheter
Information
Statssekreterare Catharina Espmark
COM(2018) 135 Tidigare behandlad: Överläggning den 14 juni 2018


2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Aktivitetsgrad i fondförvaltning (FiU19)
Justering
Prop. 2018/19:62, motion. Tidigare behandlade den 4 april och 16 maj.

Föredragande: EJ

5. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:100, motioner, skatteutskottets yttrande (SkU6y). Tidigare behandlade den 28 maj

Föredragande: IE, HH, EH, KS, ACT

6. Vårändringsbudget för 2019 (FiU21)
Fortsatt beredning.
Prop. 2018/19:99, motioner, yttranden från andra utskott. Tidigare behandlade den 28 maj

Föredragande: HH

7. Årsredovisning för staten 2018 (FiU30)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:101. Tidigare behandlad den 28 maj

Föredragande: IE

8. Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (FiU43)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:118, motion. Tidigare behandlade den 28 maj

Föredragande: CH

9. Statens roll på betalningsmarknaden (FiU44)
Fortsatt beredning
Framst. 2018/19:RB3. Tidigare behandlade den 28 maj

Föredragande: PE

10. Utredning om åtgärder mot penningtvätt
Fortsatt beredning. Tidigare beredning den 28 maj

Föredragande: MO

11. Övrigt

12. Nästa sammanträde
Torsdag 13 juni kl. 11.15

Bilagor


1. InformationsPM från Justitiedepartementet och PPT
3. Protokoll nr. 2018/19:48
4. Förslag till betänkande 2018/19:FiU19
5. Utkast till betänkande 2018/19:FiU20
6. Utkast till betänkande 2018/19:FiU21
7. Utkast till betänkande 2018/19:FiU30
8. Utkast till betänkande 2018/19:FiU43
9. Utkast till betänkande 2018/19:FiU44
10. FöredragningsPM