Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:50 Torsdag 2019-06-13 kl. 11:15

Torsdag 2019-06-13 kl. 11:15

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:50
Datum och tid: 2019-06-13 11:15
Plats: RÖ5-10

1. Anmälningar

2. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Justering
Prop. 2018/19:100, motioner, skatteutskottets yttrande (SkU6y). Tidigare behandlade den 28 maj och 11 juni

Föredragande: IE, HH, EH, KS, ACT

3. Vårändringsbudget för 2019 (FiU21)
Justering
Prop. 2018/19:99, motioner, yttranden från andra utskott. Tidigare behandlade den 28 maj och 11 juni

Föredragande: HH

4. Årsredovisning för staten 2018 (FiU30)
Justering
Skr. 2018/19:101. Tidigare behandlad den 28 maj och 11 juni

Föredragande: IE

5. Stärkta åtgärder mot penningtvätt (FiU42)
Justering
Tidigare behandlat den 28 maj och 11 juni

Föredragande: MO

6. Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (FiU43)
Justering
Prop. 2018/19:118, motion. Tidigare behandlade den 28 maj och 11 juni

Föredragande: CH

7. Statens roll på betalningsmarknaden (FiU44)
Justering
Framst. 2018/19:RB3. Tidigare behandlad den 28 maj och 11 juni

Föredragande: PE

8. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson

9. Internationella valutafonden IMF
Information
Thomas Östros styrelseledamot i IMF

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde
Tisdag 18 juni kl. 13

Bilagor


2. Förslag till betänkande 2018/19:FiU20
3. Förslag till betänkande 2018/19:FiU21
4. Förslag till betänkande 2018/19:FiU30
5. Förslag till betänkande 2018/19:FiU42
6. Förslag till betänkande 2018/19:FiU43. Inkommen skrivelse (dnr.2605-2018/19)
7. Förslag till betänkande 2018/19:FiU44
9. Ev. underlag delas senare