Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:3 Tisdag 2019-10-01 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-10-01 11:00
Plats: RÖ5-10

1. Kommissionens senaste paket om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
Överläggning
COM(2019) 360, 370, 371, 372 och 373
Statssekreterare Ulf Holm

2. Europeiska systemrisknämndens rekommendation till Sverige
Information
Statssekreterare Ulf Holm

3. Krishanteringsramverk för centrala motparter
Information
Statssekreterare Ulf Holm

4. Riksgäldskontoret
Information
Statssekreterare Ulf Holm

5. Anmälningar

6. Justering av protokoll

7. Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken (FiU7)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:120, motion 2018/19:3119 (KD)
Föredragande: KS

8. Riksrevisorernas årliga rapport 2019 (FiU9)
Fortsatt beredning
Redog. 2018/19:RR5
Föredragande: KS

9. Statistik över hushållens tillgångar och skulder (FiU8)
Beredning
Framst. 2018/19:RB4, motion 2018/19:3103 (SD)
Föredragande: PE

10. Statistik på upphandlingsområdet (FiU16)
Beredning
Prop. 2018/19:142
Föredragande: MO

11. En effektivare flytträtt av försäkringssparande (FiU14)
Fråga om att ge skatteutskottet tillfälle att senast den 22 oktober kl. 14 yttra sig över prop. 2018/19:124 och eventuella motioner
Föredragande: CH

12. Övrigt

13. Nästa sammanträde
Ev. torsdag 3 oktober

Bilagor


1. ÖverläggningsPM
2. Underlag delas senare
3. Underlag delas senare
6. Protokoll nr. 2019/20:1, 2019/20:2
7. Förslag till betänkande (FiU7), motion 2018/19:3119 (KD)
8. Förslag till betänkande (FiU9)
9. FöredragningsPM (FiU8), motion 2018/19:3103 (SD)
10. FöredragningsPM (FiU16)
11. Förslag till protokollsutdrag