Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:58 Tisdag 2020-06-09 kl. 11:00

Tisdag 2020-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:58


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:58
Datum och tid: 2020-06-09 11:00
Plats: RÖ 9-54

1. Information
- Förordning om krishanteringsramverk för centrala motparter (CCP RR): Förhandlingsläget
- Förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag: Förhandlingsresultat och status i processen
- Covid-19-relaterade ändringar på finansmarknadsområdet
Statssekreterare Ulf Holm

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2017-2019 (FiU24)
Justering
Redogörelse för penningpolitiken 2019
Föredragande: PE

5. Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2019 (FiU44)
Justering
Skr. 2019/20:153 och RiR 2019:38
Föredragande: ACT

6. Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015-2019 (FiU45)
Justering
Skr. 2019/20:97
Föredragande: PE

7. Ny associationsrätt för medlemsbanker (FiU50)
Justering
Prop. 2019/20:97
Föredragande: MP

8. Medgivande för Riksbanken att ingå avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF) (FiU57)
Justering
Framst. 2019/20:RB5 och motion
Föredragande: PE

9. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2020) 404
Föredragande: EJ

10. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2020) 453
Föredragande: EJ

11. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2020) 403
Föredragande: CH

12. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2020) 409
Föredragande: CK

13. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2020) 408
Föredragande: LW

14. Ändrat förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel
Subsidiaritetsprövning, ev.beslut
COM(2020) 445
Föredragande: CK

15. Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa (ramprogrammet för forskning och innovation
Subsidiaritetsprövning, ev.beslut
COM(2020) 459
Föredragande: ACT

16. Övrigt

17. Nästa sammanträde
Torsdag 11 juni kl. 9.30

Bilagor


1. Presentation
3. Protokoll 2019/20:57
4. Förslag till betänkande 2019/20:FiU24
5. Förslag till betänkande 2019/20:FiU44
6. Förslag till betänkande 2019/20:FiU45
7. Förslag till betänkande 2019/20:FiU50
8. Förslag till betänkande 2019/20:FiU57
9. COM(2020) 404, FöredragningsPM
10. COM(2020) 453, Annex 1-2, FöredragningsPM
11. COM(2020) 403, Annex 1-5, FöredragningsPM
12. COM(2020) 409, Annex, FöredragningsPM
13. COM(2020) 408, Annex 1-3, FöredragningsPM
14. COM(2020) 445, FöredragningsPM
15. COM(2020) 459, FöredragningsPM