Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:61 Tisdag 2020-06-16 kl. 09:00

Tisdag 2020-06-16 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:61


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:61
Datum och tid: 2020-06-16 09:00
Plats: RÖ 9-54

1. Kommissionens förslag om den kommande fleråriga budgetramen (MFF)
Information
Statssekreterarna Max Elger och Paula Carvalho Olovsson

2. Kommissionens förslag om återhämtnings- och resiliensfaciliteten
Överläggning
Statssekreterare Max Elger
COM(2020) 408

3. Kommissionens förslag om solvensinstrumentet och InvestEU
Överläggning
Statssekreterare Max Elger
COM(2020) 404 COM(2020) 403

4. Kommissionens förslag om investeringspalnen inom den gröna given, inklusive lånefacilitet inom offentlig sektor inom mekanismen för rättvis omställning
Överläggning
Statssekreterare Max Elger
COM(2020) 453

5. Kommissionens förslag om EU:s årsbudget
Överläggning
Statssekreterare Max Elger

6. Anmälningar

7. Justering av protokoll

8. Kommissionens förslag om återhämtnings- och resiliensfaciliteten
Fortsatt beredning, subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2020) 408
Föredragande: LW

9. Kommissionens förslag om solvensinstrumentet
Fortsatt beredning, subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2020) 404,
Föredragande: EJ

10. Kommissionens förslag om InvestEU-programmet
Fortsatt beredning, subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2020) 403
Föredragande: CH

11. Kommissionens förslag om lånefacilitet inom offentlig sektor inom mekanismen för rättvis omställning
Fortsatt beredning, subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2020) 453
Föredragande: EJ

12. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd
Fortsatt beredning, subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2020) 409
Föredragande: CK

13. Ändrat förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel
Fortsatt beredning, subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2020) 445
Föredragande: CK

14. Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa (ramprogrammet för forskning och innovation)
Fortsatt beredning, subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2020) 459
Föredragande: ACT

15. Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU61)
Justering
Prop. 2019/20:181, motioner
Föredragande: ACT, MP

16. Övrigt

17. Nästa sammanträde
Torsdag den 18 juni kl.10.30

Bilagor


1. PPT
2. Överläggnings-PM, PPT
3. Överläggnings-PM
4. Överläggnings-PM
5. Överläggnings-PM, PPT
7. Protokoll 2019/20:60
8-13 Finansdepartementets PM om subsidiaritetsbedömning
15. Förslag till betänkande delas senare
16. Förslag till utskottsinitiativ