Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:62 Torsdag 2020-06-18 kl. 11:00

Torsdag 2020-06-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:62


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:62
Datum och tid: 2020-06-18 11:00
Plats: RÖ 9-54

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU62)
Beredning
Prop. 2019/20:187
Föredragande: HH

4. Subsidiaritetsprövning av kommissionens ändrade förslag till beslut om Europeiska unionens egna medel (FiU63)
Beredning
COM(2020) 445
Föredragande: CK

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Måndag 22 juni kl. 11.00


Bilagor


1. Inkommen skrivelse (dnr 2110-2019/20), Hemlig handling från informella mötet 16 juni i allmänna rådet (GAC) finns på kansliet
2. Protokoll 2019/20:60
3. FöredragningsPM, motion 2019/20:3645 (SD), 2019/20:3646 (V), 2019/20:3647 (KD) och 2019/20:3648 (M)
4. Utkast till utlåtande