Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-10-22 kl. 11:00

Torsdag 2020-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2020/21:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10
Datum och tid: 2020-10-22 11:00
Plats: RÖ 9-54

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Riksrevisionens aktuella granskningsrapporter
Information
Riksrevisor Helena Lindberg

Tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen? (RiR 2020:11)
Statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden (RiR 2020:14)
Finansinspektionens hantering av intressekonflikter (RiR 2020:18)

3. Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden (FiU8)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:195, motion
Föredragande: EJ

4. Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2019 (FiU6)
Beredning
Skr. 2019/20:130, motioner
Föredragande: PE

5. Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor (FiU13)
Beredning
Prop. 2020/21:17
Föredragande: CH

6. Anmälningar

7. Justering av protokoll

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 3 november kl. 11

Bilagor


2. Tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen? (RiR 2020:11), Statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden (RiR 2020:14) och Finansinspektionens hantering av intressekonflikter (RiR 2020:18). PPT
3. Utkast till betänkande FiU8
4. Föredragnings-PM, motioner 2020/21:460 (C), 2020/21:1464 (S)
5. Föredragnings-PM
7. Protokoll 2020/21:8 och 9