Finansutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-29 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Riksrevisionen
Intern utfrågning av de tre Riksrevisorerna:
Lennart Grufberg, Eva Lindström och Kjell Larsson

4. Nya regler för tjänstepensionsinstitut (FiU7)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU7

Delats tidigare: Prop. 165 och motion Fi25 och föredragningspromemoria
Föredragande: Charlotte Hedberg

5. Allmänna bidrag till kommunerna (FiU3)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU3

Delats tidigare: Yttrandehäfte, motionshäfte, yrkandesammanställning och 5 föredragningspromemorior
Föredragande: Joanna Gerwin

6. Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU4

Delats tidigare: Motionshäfte och föredragningspromemoria
Föredragande: Camilla Holmén

7. Avgiften till Europeiska gemenskapen (FiU5)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU5

Delats tidigare: Motionshäfte och föredragningspromemoria
Föredragande: Hans Hegeland

8. Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)
Föredragning och behandling av
delsbudgetpropositionen för 2006 (2005/06:1) utgiftsområde 2
delsmotioner väckta under allmänna motionstiden 2005/06
Fi206 av Tobias Krantz (fp)
Fi208 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)
Fi211 av Gunnar Andrén och Eva Flyborg (fp) yrk. 1-2
Fi281 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrk. 1-3, 8
Fi289 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)
Fi306 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrk. 1-4, 6
Fi311 av Roger Tiefensee m.fl. (c)
Fi314 av Roger Tiefensee m.fl. (c) yrk. 8
Fi315 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Sk526 av Kenneth Johansson m.fl. (c, m, fp, kd) yrk. 4
So641 av Gudrun Schyman (-) yrk. 6
Kr255 av Kent Olsson m.fl. (m) y 11
MJ525 av Anita Brodén m.fl. (fp, kd, c, mp) yrk. 5
N386 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrk. 22
N477 av Per Bill m.fl. (m) yrk. 2

Preliminärt ställningstagande
Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Föredragande: Camilla Holmén, Pär Elfvingsson, Niklas Frank, Hans Hegeland

9. Eventuellt yttrande till skatteutskottet
Föredragning och behandling av
dels proposition 2005/06:40 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag
dels motion 2005/06:Sk3 av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, kd, c)
Protokollsutdrag och föredragningspromemoria från SkU bifogas

10. Eventuellt yttrande till trafikutskottet
Föredragning och behandling av
proposition 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen
Protokollsutrdag och föredragningspromemoria från TU bifogas.

11. Justering av protokoll

12. Övriga frågorBilagor


FiU7
- Förslag till betänkande

FiU3
- Förslag till betänkande

FiU4
- Förslag till betänkande

FiU5
- Förslag till betänkande

FiU2
- Motionshäfte
- PM

Ev. yttrande till SkU
- Prot.utdrag och PM

Ev. yttrande till TU
- Prot.utdrag och PM