Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Finansutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:27

Föredragningslista

Finansutskottet 2006/07:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Miljöanpassad offentlig upphandling (FiU16)
Beslut och justering av
Förslag till betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling
Förslag till bet. FiU16 och Miljö- och jordbruksutskottets yttrande MjU1y bifogas
Delats tidigare: skr.54, motionshäfte och föredragningspromemoria
Föredragande: Thomas Ordeberg

4. Informationskrav i noterade företag (FiU17)
Beslut och justering av
Förslag till betänkande 2006/07:FiU17 Informationskrav i noterade företag, m.m.
Förslag till bet. FiU17 bifogas
Delats tidigare:Prop 65 och föredragningspromemoria
Föredragande: Thomas Ordeberg

5. Försäljning av statliga bolag (FiU1y)
Fortsatt behandling av prop. 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag
PM från Utredningstjänsten bifogas
Delats tidigare:Prop. 57, motionshäfte och 2 föredragningspromemorior
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Ingvar Mattson

6. Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år (FiU3y)
Föredragning och behandling av
Proposition 2006/07:84 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år
Föredragningspromemoria delas i facken på måndag
Prop. 84 bifogas
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Ingvar Mattson

7. Indelning i utgiftsområden (prop 2006/07:100) (FiU4y)
Föredragning och behandling av
Proposition 2006/07:100 punkterna 4-14
Föredragningspromemoria bifogas
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Ingvar Mattson

8. Utvärdering av penningpolitiken (FiU27)
Fortsatt behandling av
2006/07:FiU27 Utvärdering av penningpolitiken
Föredragningspromemoria med 4 bilagor bifogas
Delats tidigare:Rapport 2006/07:RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005
Föredragande: Pär Elfvingsson

9. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)
Föredragning och behandling av prop. 2006/07:100 punkterna 1-3 och 15-17 jämte följdmotioner och
RRS9 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående förvaltningsutgifter på sakanslag
RRS16 Riksrevisionens styrelses framställning angående det makroekonomiska underlaget i budgetpropositionerna
RRS17 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens uppföljning av överskottsmålet samt
motion väckt med anledning av RRS17
2006/07:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. (v)
Föredragningspromemoria och mot. Fi3 bifogas
Motioner med anledning av vårpropositionen bifogas i separat kuvert
Delats tidigare: Prop. 100 har delats i facken i sessionssalen
Föredragande: Camilla Holmén och Niklas Frank

10. Tilläggsbudget 1 för 2007 (FiU21)
Föredragning och behandling av prop.2006/07:100 punkterna 18-54 jämte följdmotioner
Föredragningspromemoria och rättelseblad till prop. 100 bifogas
Motioner bifogas i separat kuvert
Föredragande: Joanna Gerwin och Ingrid Skogö

11. Justering av protokoll

12. Övriga frågor

Bilagor


FiU16
- Förslag till betänkande
- MjU1y

FiU17
- Förslag till betänkande

FiU1y
- PM från utredningstjänsten

FiU3y
- Prop.84

FiU4y
- Föredragningspromemoria

FiU27
- Föredragningspromemoria och 4 bilagor

FiU20
- Föredragningspromemoria
- Motioner med anledning av prop. 100 i separat kuvert
- RRS9, RRS16, RRS17
- Motion Fi3
FiU21
- Föredragningspromemoria
- Rättelseblad till prop. 100
- Motioner med anledning av prop. 100 i separat kuvert

Övrigt
- Finansutskottets resor till Indien och Japan 2008