Finansutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-29 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:31

Föredragningslista

Finansutskottet 2006/07:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Information om trängselskatten
Statssekreterare Hans Lindblad informerar om "Den budgetmässiga hanteringen av trängselskatten"
Promemoria från finansdepartementet bifogas

2. Intern utfrågning av Riksbanksfullmäktiges presidium
Ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Leif Pagrotsky utfrågas om utskottets rapport RFR1

3. Godkännande av föredragningslistan

4. Anmälningar

5. Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU24)
Beslut och justering av
Förslag till betänkande 2006/07:FiU24 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Förslag till betänkande bifogas
Delats tidigare: Skr. 102 och föredragningspromemoria
Föredragande: Anna Björnemo


6. Ny lag om värdepappersmarknaden (FiU25)
Beslut och justering av
Förslag till betänkande 2006/07:FiU25 Ny lag om värdepappersmarknaden
Förslag till betänkande bifogas
Delats tidigare: Prop. 115 i två delar och föredragningspromemoria
Föredragande: Thomas Ordeberg

7. Utlåtande om grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (FiU28)
Föredragning och behandling av
KOM (2007) 226, Grönbok om finansiella tjänster
Föredragningspromemoria bifogas
Delats tidigare:KOM (2007) 226, grönbok om finansiella tjänster
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Thomas Ordeberg


8. Utvärderingen av penningpolitiken (FiU27)
Fortsatt behandling av
Rapport 2006/07:RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005
Föredragningspromemoria bifogas
Delats tidigare: RFR1, motioner, remissvar på RFR1 och remissammanställning, föredragningspromemoria med 4 bilagor, reserapport från Oslo
Föredragande: Pär Elfvingsson

8. Justering av protokoll

9. Övriga frågorBilagor


Information om trängselskatten
- Pm

FiU24
- Förslag till betänkande

FiU25
- Förslag till betänkande

FiU28
- Föredragningspromemoria

FiU27
- Föredragningspromemoria

Övrigt
- Protokoll från saksamråd med Anders Borg tisdagen den 22 maj