Finansutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-04 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27
Datum och tid: 10:00
Plats: Finansutskottets sessionssal, RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. En ny lag om lägenhetsregister (FiU8)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU8 En ny lag om lägenhetsregister
Förslag till betänkande bifogas
Delats tidigare: prop. 2004/05:171, yttrande 2005/06:BoU2y, motionshäfte, föredragningspromemoria och
ny förteckning över behandlade förslag
Föredragande: Camilla Holmén

4. Riksrevisionens årsredovisning för 2005 (FiU25)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU25 Riksrevisionens årsredovisning för 2005
Förslag till betänkande bifogas
Delats tidigare: redog. RRS10, motion Kr35, föredragningspromemoria, PM från Riksrevisionen, revisionsberättelse och protokollsutdrag från utrikesutskottet
Föredragande: Camilla Holmén

5. Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsbolag (FiU28)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU28 Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsbolag
prop. 2005/06:196 Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsbolag
Förslag till betänkande bifogas
Delats tidigare: prop. 196 och föredragningspromemoria
Föredragande: Thomas Ordeberg

7. Tilläggsbudget 1 för 2006 (FiU21)
Föredragning och behandling av
delsproposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition yrk. 6-7, 9-10 och 12-39
Föredragningspromemoria bifogas
Den ekonomiska vårpropositionen finns utdelad i sessionssalen.
Föredragande: Joanna Gerwin

8. Yttrande till konstitutionsutskottet
Förnyat ställningstagande
Delats tidigare: skr. 75, mot. K28 och föredragningspromemoria
Föredragande: Niklas Frank

9. Justering av protokoll

10. Övriga frågor

Bilagor


FiU8
- Förslag till bet.

FiU25
- Förslag till bet.

FiU28
- Förslag till bet.
FiU21
- Föredragningspromemoria
EU-handlingar