Finansutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-24 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2006/07:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:30
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Intern utfrågning av Riksbanksdirektionen
Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Irma Rosenberg utfrågas om utskottets rapport RFR1

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälningar

4. Årsredovisning för staten (FiU19)
Föredragning och behandling av
Skrivelse 2006/07:101 Årsredovisning för staten
Föredragningspromemoria bifogas
Delats tidigare: Skr.101 har delats i facken i sessionssalen
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Helene Rånlund


5. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)
Fortsatt behandling av
Prop. 2006/07:100 punkterna 1-3 och 15-17 jämte följdmotioner
Yttrandehäfte, förslag till struktur FiU20 och yrkandesammanställning, bifogas
Delats tidigare: Prop. 100, RRS9, RRS16, RRS17 samt motion Fi3, föredragningspromemoria, motioner med anledning av vårpropositionen
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Camilla Holmén och Niklas Frank

6. Tilläggsbudget 1 för 2007 (FiU21)
Fortsatt behandling av
prop.2006/07:100 punkterna 18-54 jämte följdmotioner
Yttrandesammanställning, yttrandehäfte, yrkandesammanställning, motionshäfte bifogas
Delats tidigare: Föredragningspromemoria och rättelseblad till prop. 100, motioner
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Joanna Gerwin och Ingrid Skogö

7. Statens upplåning och skuldförvaltning (FiU22)
Föredragning och behandling av
Skrivelse 2006/07:104 Utvärdering av Statens upplåning och skuldförvaltning 2002-2006
Skr.104 och föredragningspromemoria bifogas
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Pär Elfvingsson


8. Utvärderingen av penningpolitiken (FiU27)
Fortsatt behandling av
Rapport 2006/07:RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005
Delats tidigare: RFR1, motioner, remissvar på RFR1 och remissammanställning, föredragningspromemoria med 4 bilagor, reserapport från Oslo
Teman att behandla:
1) Inflationsmålet och konsumentprisindex
2) Genomförandet av penningpolitiken
3) Kompenserande penningpolitik och Riksbankens analyser av den reala ekonomin
Föredragande: Pär Elfvingsson

9. Justering av protokoll

10. Övriga frågor

Bilagor


FiU19
- Föredragningspromemoria

FiU20
- Yttrandehäfte
- Förslag till struktur FiU20 och yrkandesammanställning
FiU21
- Yttrandesammanställning
- Yttrandehäfte
- Yrkandesammanställning
- Motionshäfte

FiU22
-Skr.104
- Föredragningspromemoria

Grönbok om finansiella tjänster
- KOM (2007) 226