Finansutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-22 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:34

Föredragningslista

Finansutskottet 2007/08:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:34
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5-37, Bostadsutskottets tidigare sessionssal

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Anmälningar

3. Krishantering i betalningssystemet (FiU31)
Beslut och justering av
Förslag till betänkande (FiU31)
Förslag till betänkande och skrivelse från Riksbanken bifogas
Delats tidigare: Framställning och föredragningspromemoria
Föredragande: Thomas Orderberg

4. Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU19)
Föredragning och behandling av
Regeringens skrivelse 2007/08:102
Skrivelse och föredragningspromemoria bifogas
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Ingrid Skogö

5. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Föredragning och behandling av
Proposition 2007/08:100, 2008 års ekonomiska vårproposition
RRS2, RRS 17, RRS 18, RRS 22
Partimotioner, redogörelser med följdmotioner, yrkandesammanställning, yttranden och föredragningspromemoria bifogas
Delats tidigare:Proposition 100
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Niklas Frank och Camilla Holmén

6. Tilläggsbudget 1 för 2008 (FiU21)
Föredragning och behandling av
Proposition 2007/08:99
Motionshäfte, yrkandesammanställning, yttrandehäfte med yttrandesammanställning bifogas
Delats tidigare:Proposition 99
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Joanna Gerwin

7. Statens upplåning och skuldförvaltning (FiU22)
Föredragning och behandling av
Regeringens skrivelse 2007/08:104
Skrivelse och föredragningspromemoria bifogas
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Pär Elfvingsson

8. Utvärdering av penningpolitiken (FiU24)
Fortsatt behandling
Första utkast till betänkande bifogas

Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Pär Elfvingsson

9. Reviderad arbetsordning
Reviderad arbetsordning bifogas och anmäls
Föredragande: Ingvar Mattson

10. Årsredovisning för staten (FiU25)
Föredragning och behandling av
Regeringens skrivelse 2007/08:101, RRS 20
Redogörelse och föredragningspromemoria bifogas
Delats tidigare:Skrivelse 101
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Camilla Holmén

11. Justering av protokoll

12. Övriga frågor

kl. 10.00 - 11.50 lokal: Förstakammarsalen

13. Offentlig utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport
Finansminister Anders Borg, professor Lars Calmfors och professor John Hassler

Bilagor


FiU31
- Förslag till betänkande
- Skrivelse från Riksbanken

FiU19
- Skrivelse
- FöredragningsPMFiU20
- Partimotioner
- Redogörelser
- Följdmotioner
- Yrkandesammanställning
- Yttranden
- FöredragningsPM

FiU21
- Motionshäfte
- Yrkandesammanställning
- Yttrandehäfte
- Sammanställning över yttranden

FiU22
- Skrivelse
- FöredragningsPM

FiU24
- Förslag till betänkande

Arbetsordningen
- Förslag till reviderad arbetsordning

FiU25
- Redogörelse
- FöredragningsPM

Anmälningar
- PM om pågående EU-arbete

EU-dokument
- Återrapport Ekofin