Finansutskottets sammanträde Torsdag 2010-06-17 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:45

Föredragningslista

Finansutskottet 2009/10:45

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:45
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Överläggningar om EU:s årsbudget
Statssekreterare Hans Lindblad

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälningar

4. Utlåtande om kommissionens meddelande om förstärkt samordning av den ekonomiska politiken (FiU40)
Beslut och justering
(HH)

5. Utlåtande om grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om ersättningspolicy (FiU41)
Beslut och justering
(HH)

6. Subsidiaritetsprövning av förslag om tillägg till Förordning (EG) 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut
Föredragning och ev. beslut
(EJ)

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågor

Bilagor


Överläggningar EU:s årsbudget
-PM från Fi-dep om rådets läsning av förslaget till EU:s budget för 2011
-Powerpointbilder inför Hans Lindblads dragning

FiU40
-Utkast till betänkande Delas senare!!!
Delats tidigare: KOM(2010) 250 och föredragnings PM


FiU41
-Utkast till betänkande
Delats tidigare: KOM (2010)284, grönbok och föredragningsPM

Subsidiaritets prövning
-KOM (2010) 289. Regulation of the european parliament and of the council. On amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies
-FöredragningsPM

EU-dokument
-KOM (2010) 301, Reglering av finansiella tjänster för en hållbar tillväxt
-PM om Förväntade EU-ärenden inom finansutskottets område under sommaren