Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:30

Torsdag 2013-02-21 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16
Datum och tid: 2013-02-21 09:30
Plats: RÖ 5-32

1. Försvarsmakten om vissa studiefrågor
Information
Vik. överbefälhavare generallöjtnant Jan Salestrand m.fl.,
Försvarsmakten

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-förslag om åtgärder för att säkerställa en hög
gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet
i hela unionen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2013) 48
Föredragande: IW

5. Rapporter

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 mars kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2012/13:15
Punkt 4:
- PM Fråga om att inhämta regeringens bedömning i
subsidiaritetsärende
- KOM(2013) 48