Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:21 Torsdag 2013-03-21 kl. 11:00

Torsdag 2013-03-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21
Datum och tid: 2013-03-21 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Forskning och utveckling inom försvarsutskottets
ansvarsområde
Information
Sekretariatschef Cristina Eriksson Stephansson,
Utrednings- och forskningssekretariatet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Subsidiaritetsprövning av förslag om en gemensam nät-
och informationssäkerhet i hela unionen (FöU11)
Justering
KOM(2013) 48
Föredragande: IW

5. Samhällets räddningstjänst (FöU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KTL

6. Hemvärnet (FöU10)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: IW

7. Rapporter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 april kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2012/13:20
Punkt 4: Förslag till utlåtande 2012/13:FöU11
Punkt 5: Utkast till betänkande 2012/13:FöU8
Punkt 6: Utkast till betänkande 2012/13:FöU10