Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:25 Torsdag 2013-04-25 kl. 09:30

Torsdag 2013-04-25 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25
Datum och tid: 2013-04-25 09:30
Plats: RÖ 5-32

1. Försvarsmaktens incidentberedskap m.m. (kl. 09:30)
Information
Försvarsmakten

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MB

5. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen
under 2012 (FöU1y)

Fortsatt beredning
Skr. 2012/13:80 och motioner
Föredragande: KTL

6. Vårändringsbudget för 2013
Beredning
Prop. 2012/13:99 och ev. motioner
Föredragande: IW

7. Redogörelse för behandlingen av
riksdagens skrivelser till regeringen
Beredning
Skr. 2012/13:75
Föredragande: IW

8. Rapporter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2012/13:24
Punkt 4: Utkast till betänkande 2012/13:FöU7
Punkt 5: Utkast till yttrande 2012/13:FöU1y
Punkt 6:
- PM yttrande till FiU
- Prop. 2012/13:99 (utdrag)
Punkt 7:
- PM yttrande till KU
- Skr. 2012/13:75 (utdrag)