Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:26 Torsdag 2013-05-02 kl. 11:00

Torsdag 2013-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26
Datum och tid: 2013-05-02 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU7)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

4. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen
under 2012 (FöU1y)

Justering
Skr. 2012/13:80 och motioner
Föredragande: KTL

5. Vårändringsbudget för 2013
Justering
Prop. 2012/13:99 och motion
Föredragande: IW

6. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
till regeringen
Justering
Skr. 2012/13:75
Föredragande: IW

7. Riksrevisionens rapport Bemanningen av marinens och
flygvapnets stående insatsförband (FöU9)
Fortsatt beredning
Skr. 20012/13:97 och motioner
Föredragande: MB

8. Rapporter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2012/13:25
Punkt 3: Förslag till betänkande 2012/13:FöU7
Punkt 4: Förslag till yttrande 2012/13:FöU1y
Punkt 5:
- PM yttrande till FiU
- Prop. 2012/13:99 (utdrag)
Punkt 6:
- PM yttrande till KU
- Skr. 2012/13:75 (utdrag)
Punkt 7: Utkast till betänkande 2012/13:FöU9