Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:4 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4
Datum och tid: 2012-11-06 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Beredskapslagring av olja (FöU2)
Justering
Prop. 2011/12:162 och motion
Föredragande: ELM

4. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap
budgetåret 2013 (FöU1)
Beredning
Prop. 2012/13:1 och motioner
Föredragande: UB

5. Konferens om nordisk försvars- och utrikespolitik
Beslut om deltagande i konferens i Folketinget, Köpenhamn

6. Uppföljning av riksdagens tillämpning av
subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU
PM 2012-09-20 Uppföljning av riksdagens tillämpning av
subsidiaritetsprincipen – hösten 2012
Föredragande: IW

7. Rapporter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 november kl. 09.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:3
Punkt 3: Förslag till betänkande 2012/13:FöU2
Punkt 4:
- Utkast till betänkande 2012/13:FöU1 >>
- Försvarsmaktens planerade materielförsörjning 2014 – 2020
Punkt 6:
- Protokollsutdrag KU 2012/13:1
- PM 2012-09-20 Uppföljning av riksdagens tillämpning av
subsidiaritetsprincipen – hösten 2012
- Bilaga 1 Avgjorda subsidiaritetsärenden den
1 januari – 31 december 2011 (Obs! Endast digital version)
- Bilaga 2 Förteckning över avgjorda subsidiaritetsärenden –
per utskott och politikområde (Obs! Endast digital version)