Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:19 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19
Datum och tid: 2014-02-18 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Integritetsskydd vid signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)

Justering
Skr. 2013/14:54 och motioner
Föredragande: MB

2. Information inför informellt försvarsministermöte (11.10)
Information
Företrädare för Försvarsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Vissa frågor om militär verksamhet (FöU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

6. Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall –
genomförande av kärnavfallsdirektivet (FöU10)
Beredning
Prop. 2013/14:69
Föredragande: KTL

7. EU-frågor

8. Rapporter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande 2013/14:FöU5
Punkt 3: Protokoll 2013/14:18
Punkt 5: Utkast till betänkande 2013/14:FöU9
Punkt 6: Utkast till betänkande 2013/14:FöU10
Punkt 7: KOM(2014) 67