Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:2 Tisdag 2013-10-01 kl. 11:00

Tisdag 2013-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2
Datum och tid: 2013-10-01 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Modernare reglering av statsluftfarten (FöU3)
Justering
Prop. 2012/13:165 och motion
Föredragande: KHS

2. Digital mötestjänst till ledamöter i utskott och EU-nämnd
Information
Projektledare Anne Rymer-Rythén m.fl., Riksdagsförvaltningen

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU
Pm 2013-09-24 Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen
Föredragande: KTL

6. Fråga om överlämnande av motion till KrU
Motion 2012/13:Fö234

7. EU-frågor

8. Rapporter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 oktober kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande 2013/14:FöU3
Punkt 2: Pm Digital mötestjänst - en introduktion
Punkt 3: Protokoll 2013/14:1
Punkt 5:
- Protokollsutdrag från KU
- Pm 2013-09-24 Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen
- Bilaga 1 Avgjorda subsidiaritetsärenden i riksdagen
den 1 januari-31 december 2012
- Bilaga 2 Förteckning över avgjorda subsidiaritetsärenden
2009-2012 per utskott
- Bilaga 3 Kommissionens motiveringar saknas i följande utkast
Punkt 6: Motion 2012/13:Fö234
Punkt 7:
- Kommissionens svar på utlåtande 2012/13:FöU11
- Faktapromemoria 2013/14:FPM3