Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:31 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31
Datum och tid: 2014-05-27 09:00
Plats: RÖ 5-32

1. Information
ÖB general Sverker Göranson, Försvarsmakten

2. Försvarets behov av flygtrafikledningstjänst
Fråga om yttrande till trafikutskottet
Föredragande: MB

3. Försvarets behov av flygtrafikledningstjänst (FöU4y)
Ev. beredning och justering
Föredragande: MB

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Lag om sprängämnesprekursorer och
redovisning av krisberedskapens utveckling (FöU11)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:144 och motioner
Föredragande: ML

7. Försvarsmaktens förmåga till
uthålliga insatser (FöU12)
Fortsatt beredning
Skr. 2013/14:185 och motion
Föredragande: MB

8. EU-frågor

9. Rapporter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 juni 2014 kl. 11.00Bilagor


Punkt 2: KansliPM
Punkt 3: Förslag till ev. yttrande 2013/14:FöU4y
Punkt 4: Protokoll 2013/14:30
Punkt 6: Utkast till betänkande 2013/14:FöU11
Punkt 7: Utkast till betänkande 2013/14:FöU12
Punkt 8: COM(2014) 247, 2013/14:FPM85