Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:28 Torsdag 2015-03-26 kl. 08:30

Torsdag 2015-03-26 kl. 08:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28
Datum och tid: 2015-03-26 08:30
Plats: (Punkt 1) RÖ5-30 utrikesutskottets sessionssal, (övriga punkter) RÖ5-32

1. IS och Ukraina
Information från MUST (tillsammans med UU)
– Generalmajor Gunnar Karlsson, chef för MUST

2. Kl. 09.45 Informationssäkerhet
Information om

• Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten (Betänkande av NISU 2014, SOU 2015:23) med delbetänkande avseende Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni (SOU 2014:92)
- Generaldirektören för Brottsförebyggande rådet, Erik Wennerström, utredare

• Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (RIR 2014:23)
-
Avdelningschef Lena Björck, Riksrevisionen
- Programansvarige Thomas Dawidowski, Riksrevisionen
- Projektledare Per Dackenberg, Riksrevisionen
- Medarbetare Marcus Pettersson, Riksrevisionen

• Regeringens syn på informationssäkerhet inkl. skrivelse maa. Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen (2014/15:84) samt lägesuppdatering avseende EU:s direktiv för nät- och informationssäkerhet (NIS)
- Statssekreterare Ann Linde, Justitiedepartementet

3. Justering av protokoll

4. Genomförande av Seveso III-direktivet (FöU8)
Beredning
Prop. 2014/15:60
Föredragande: ML

5. EU-frågor

6. Kommande uppföljnings- och utvärderingsprojekt

7. Anmälningar

8. Kanslimeddelanden

9. Rapporter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 april 2015 kl. 11.00

Bilagor