Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:31 Torsdag 2015-04-23 kl. 09:30

Torsdag 2015-04-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31
Datum och tid: 2015-04-23 09:30
Plats: RÖ5-32

1. Information om Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik samt ekonomi
Forskningsledare Gudrun Persson, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Forskningsledare Susanne Oxenstierna, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2. Justering av protokoll

3. Genomförande av offshoredirektivet (FöU9)
Beredning
Prop. 2014/15:64
Föredragande: MB

4. Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen (FöU10)
Beredning
Skr. 2014/15:84 och en motion
Föredragande: ML

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2014/15:75
Föredragande: MB

6. EU-frågor

7. Anmälningar

8. Kanslimeddelanden

9. Rapporter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 april 2015 kl. 10.00

Bilagor