Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:29 Torsdag 2016-03-17 kl. 11:00

Torsdag 2016-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29
Datum och tid: 2016-03-17 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm (FöU4)
Justering
Skr. 2015/16:50 och motion
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU4 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm, onsdagen den 6 april

3. Justering av protokoll

4. Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (FöU9)
Beredning
Prop. 2015/16:116
Föredragande: MB

5. Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete (FöU13)
Beredning
Skr. 2015/16:88 och motioner
Föredragande: ML

6. Fortsatt uppföljning av hur krigsförbanden bemannas

7. EU-frågor

8. Anmälningar

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 11.00

Bilagor