Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:33 Torsdag 2016-04-14 kl. 09:45

Torsdag 2016-04-14 kl. 09:45

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33
Datum och tid: 2016-04-14 09:45
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning
i försvarsunderrättelseverksamhet
(FöU10)
Beredning
Prop. 2015/16:126
Föredragande: ML

3. Stöd till Frankrike med försvarsmateriel (FöU15)
Beredning
Prop. 2015/16:153 och motioner
Föredragande: MB

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (FöU3y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Beredning
Skr. 2015/16:75
Föredragande: MB

5. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och ev. beslut
Skr. 2015/16:115 och en motion
Föredragande: ML

6. EU-frågor

7. Anmälningar

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Kl. 10.00 Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) den 19 april 2016
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl.

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 april 2016 kl. 09.30

Bilagor