Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:34 Torsdag 2016-04-21 kl. 09:30

Torsdag 2016-04-21 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34
Datum och tid: 2016-04-21 09:30
Plats: RÖ 5-32

1. Det materiella arvet m.m.
Information av Försvarsmakten
Generallöjtnant Anders Silwer
Konteramiral Thomas Engevall
Överstelöjtnant Hans Zettermark

2. Justering av protokoll

3. Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU10)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:126
Föredragande: ML

4. Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (FöU14)
Beredning
Prop. 2015/16:122 och motioner
Föredragande: MB

5. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (FöU4y)
Beredning
Skr. 2015/16:115 och en motion
Föredragande: ML

6. EU-frågor

7. Anmälningar

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 april 2016 kl. 11.00.

Bilagor