Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:36 Torsdag 2016-04-28 kl. 09:30

Torsdag 2016-04-28 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2015/16:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36
Datum och tid: 2016-04-28 09:30
Plats: RÖ5-32

1. Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU10)
Justering
Prop. 2015/16:126
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU10 Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, onsdagen den 11 maj

3. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (FöU4y)
Justering
Skr. 2015/16:115 och en motion
Föredragande: ML

4. Flygverkstäderna och utfärdande av underhållsintyg
Information
Anders Janson, Flygsäkerhetsinspektör
Dan Olsson, Överdirektör, Försvarets materielverk (FMV)

5. Flygmotorunderhållet
Information
Generallöjtnant Anders Silwer m.fl., Försvarsmakten
Dan Olsson, Överdirektör, FMV
Peter Axelsson, Chef, FMV

6. Justering av protokoll

7. Elsäkerhet (FöU12)
Beredning
Prop. 2015/16:163 och motioner
Föredragande: ML

8. Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (FöU14)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:122 och motioner
Föredragande: MB

9. EU-frågor

10. Anmälningar

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 maj 2016 kl. 11.00.

Bilagor