Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:8 Torsdag 2016-11-10 kl. 09:15

Torsdag 2016-11-10 kl. 09:15

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:8
Datum och tid: 2016-11-10 09:15
Plats: RÖ5-32

Föredragningslista

1. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 (FöU1y)
Justering
Skr. 2015/16:182
Föredragande: MB

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: MB, ML

4. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med utrikesutskottet

5. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott

6. EU:s globala strategi (EUGS)
Överläggning om försvarspolitiska aspekter (p 4 i den kommenterade dagordningen för FAC)
Statssekreterare Jan Salestrand, Försvarsdepartementet

7. Information inför FAC (försvar)
Statssekreterare Jan Salestrand, Försvarsdepartementet

8. Information av Försvarsmakten om Nord Stream
Chefen för ledningsstaben generallöjtnant Dennis Gyllensporre

9. Information av Försvarsmakten och Försvarets materielverk om vissa frågor med anledning av utvecklingen av Gripen
Chefen för ledningsstaben generallöjtnant Dennis Gyllensporre, Försvarsmakten
Överdirektör Dan Ohlsson, Försvarets materielverk

10. Information av Försvarets materielverk om läget då det gäller flygverkstäderna
Överdirektör Dan Ohlsson
Chef system- och produktionsledning flyg Ingela Mathiasson

11. Information av Saab Group AB och GKN Aerospace AB om motorn till Gripen
Vice president vice CEO Lennart Sindahl, Saab
Public Affairs Officer Michael Mohr, Saab
Vice VD Thomas Sätmark, GKN Aerospace
Chef Militära Programmet Stefan Oscarsson, GKN Aerospace
Överdirektör Dan Ohlsson, Försvarets materielverk

12. EU-frågor

13. Anmälningar och kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 november 2016 kl. 09.30

Bilagor