Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:26 Torsdag 2018-04-12 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26
Datum och tid: 2018-04-12 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag (FöU8y)
Justering
Prop. 2017/18:89 och motioner
Föredragande: ML

2. Kommissionens förslag om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
Överläggning
Statssekreterare Charlotte Svensson, Justitiedepartementet
KOM(2017) 772

3. Justering av protokoll

4. En amnesti för explosiva varor (FöU13)
Beredning
Prop. 2017/18:116 och motion
Föredragande: AS

5. Militära frågor (FöU6)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: RI

6. Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn (FöU12)
Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:66
Föredragande: ML

7. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2017/18:75
Föredragande: RI

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 april 2018 kl. 10.00

Bilagor