Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:30 Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30
Datum och tid: 2018-05-03 10:00
Plats: RÖ5-32

1. En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt (FöU17)
Justering
Prop. 2017/18:102 och motion
Föredragande: RI

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU17 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt, onsdagen den 16 maj 2018

3. Information av Riksrevisionen med anledning av skrivelse 2017/18:141 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering
Riksrevisor Ingvar Mattson

4. Kl. 10.45 Information av Kärnavfallsrådet med anledning av rapporten Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018
(SOU 2018:8)
Kärnavfallsrådets ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm

5. Justering av protokoll

6. Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering (FöU15)
Beredning
Skr. 2017/18:141 och motion
Föredragande: ML

7. En sammanhållen budgetprocess
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2017/18:100 förslagspunkten 2 och ev. motioner
Föredragande: LF

8. Vårändringsbudget för 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:99 och ev. motioner
Föredragande: RI

9. Årsredovisning för staten 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2017/18:101 och ev. motioner
Föredragande: RI

10. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Beslut
Föredragande: LF

11. EU-frågor

12. Anmälningar och kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10.00

Bilagor