Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:4 Torsdag 2017-10-12 kl. 10:00

Torsdag 2017-10-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4
Datum och tid: 2017-10-12 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Start för Europeiska försvarsfonden (FöU10)
Beredning
KOM(2017) 295
Föredragande: ML

3. Sveriges sjöterritorium och maritima zoner (FöU2y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:215
Föredragande: ML

4. Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering (FöU3y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:196 och motioner
Föredragande: AS

5. Utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: RI

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 11.00

Bilagor