Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:6 Torsdag 2017-10-19 kl. 10:00

Torsdag 2017-10-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6
Datum och tid: 2017-10-19 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen (FöU2)
Justering
Prop. 2016/17:199 och motioner
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU2 Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen, onsdagen den 25 oktober 2017

3. Elberedskapsavgift (FöU9)
Justering
Prop. 2016/17:201
Föredragande: ML

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU9 Elberedskapsavgift, onsdagen den 25 oktober 2017

5. Information om Hemvärnet
Hemvärnschefen generalmajor Roland Ekenberg

6. Kl. 11.00 Information av Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

7. Kl. 11.45 Information av Justitiedepartementet inför Rådet transport, telekommunikation och energi (TTE)

8. Justering av protokoll

9. Start för Europeiska försvarsfonden (FöU10)
Fortsatt beredning
KOM(2017) 295
Föredragande: ML

10. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning
Föredragande: ML

11. Kommissionens förslag till förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM (2017) 477
Föredragande: AS

12. EU-frågor

13. Anmälningar och kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 10.00

Bilagor