Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-19 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet (tillsammans med UU)
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Skyddsobjekt och obemannade farkoster (FöU2)
Beredning
Prop. 2018/19:127
Föredragande: ML

3. Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025
Fråga om yttrande till kulturutskottet och ev. beredning
Prop. 2018/19:136 och ev. motioner
Föredragande: ML

4. Kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2019) 399
Föredragande: AS

5. EU-frågor

6. Utskottets arbete med reseplanering

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor