Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:24 Torsdag 2020-03-26 kl. 11:30

Torsdag 2020-03-26 kl. 11:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-03-26 11:30
Plats: Skandiasalen

1. Försvarspolitik (FöU6)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU6 Försvarspolitik, onsdagen den 1 april 2020

3. Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)
Justering
Motioner
Föredragande: ML, MB

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU7 Civilt försvar och krisberedskap, torsdagen den 16 april 2020

5. Justering av protokoll

6. En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet. Ev. beredning
Prop. 2019/20:65 och motion
Föredragande: ML

7. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. beredning
Skr. 2019/20:75 och ev. motioner
Föredragande: MB

8. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att ge ekonomiskt bistånd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till unionen som allvarligt har drabbats av större hot mot folkhälsan
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2020) 114
Föredragande: AS

9. EU-frågor

10. Anmälningar och kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2020
Tidpunkt och lokal, se kallelse

Bilagor