Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:36 Torsdag 2020-06-11 kl. 08:00

Torsdag 2020-06-11 kl. 08:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:36
Datum och tid: 2020-06-11 08:00
Plats: Kl. 08.00 RÖ5-32 (punkt 1–2, FöU:s sessionssal) Kl. 09.45 RÖ5-37 (punkt 3–13, f.d. BoU:s sessionssal)

1. Information av Försvarsdepartementet inför informella FAC (försvar) den 16 juni 2020
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Information av Försvarsdepartementet om anskaffning av ubåtar och ett marint projekt
Försvarsminister Peter Hultqvist

Ajournering till kl. 09.45

3. Kl. 09.45 Medgivande att vara uppkopplad per telefon

4. Justering av protokoll

5. EU-frågor

6. Bemyndigande för presidiet att vidta beredningsåtgärder i subsidiaritetsärenden

7. Bemyndigande för ordföranden att justera dagens sammanträdesprotokoll

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Information av Justitiedepartementet om aktuella EU-frågor
Inrikesminister Mikael Damberg

10. Information av Justitiedepartementet om arbetet med försvarspropositionen
Inrikesminister Mikael Damberg

11. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2020) 220
Föredragande: AS

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdagen den 10 september 2020
Tidpunkt och lokal, se kallelse

Bilagor