Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-10 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Skyddsobjekt och obemannade farkoster (FöU2)
Justering
Prop. 2018/19:127
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU2 Skyddsobjekt och obemannade farkoster, onsdagen den 23 oktober 2019

3. Justering av protokoll

4. Kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal
Fortsatt subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2019) 399
Föredragande: AS

5. Utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MB

6. Höständringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:2
Föredragande: MB

7. EU-frågor

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor