Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Överläggning FöU6
Behandling av underlag till betänkande FöU6 Militära skjut-
och övningsfält
(IW/JLO).

5. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
KU har berett utskottet tillfälle att avge yttrande över
Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen
i en ny tid,
jämte motioner.

6. Fråga om mottagande av motioner från KU

7. Faktapromemoria: Skydd av kritisk infrastruktur inom EU

8. Studiebesök vid utlandsstyrkan

9. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:16
- Överl.PM FöU6
- Protokollsutdrag och motioner från KU
- PM: Mottagande av motioner
- FaktaPM 2005/06:FPM43
- PM: Studiebesök vid utlandsstyrkan