Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Inhämtande av yttranden från andra utskott
(prop. 2005/06:133)

5. Överläggning FöU3y
Överläggning om yttrande FöU3y till JuU över prop.
2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid
terrorismbekämpning. (IW)

6. Övriga frågor

7. Föredragning
Kl. 11.20 Försvarsmaktens redovisning av krigsförbandens
beredskap

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:23
- Utkast: FöU3y
- RFS 2001:2
- RFS 2001:3