Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering FöU2
Justering av bet. 2005/06:FöU2 Avveckling av
militärdistriktsorganisationen
(IW)

5. Överläggning FöU1
Behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen
(utgiftsområde 6) för 2006 jämte motioner i de delar som
avser politikområde Totalförsvar (UB)

6. Överlämnande av motionsyrkande till UU

7. Mottagande av motionsyrkande från SoU

8. Övriga frågor

9. Föredragning
13.15 Försvarsministern informerar utskottet efter genom-
fört informellt försvarsministermöte i EU.

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:4
- Förslag: FöU2
- Utkast: FöU1 politikområde Totalförsvar
- PM: Överföring av motionsyrkande till UU
- Protokollsutdrag från SoU - överlämnande av motionsyrkande
- Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och Rådet
- Planeringsanvisningar för Försvarsmakten för år 2007