Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:35

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2006/07:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:35
Datum och tid: 11:00
Plats: FöU sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering FöU2y till FiU
Justering av yttrande 2006/07:FöU2y Tilläggsbudget för
2007
(IW)

5. Justering FöU9
Justering av bet. 2006/07:FöU9 Högskoleutbildning av
officerare m.m.
(IW)

6. Överläggning
Fortsatt behandling av utkast till bet. 2006/07:FöU10
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
(UB)

7. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till prot. 2006/07:34
- Förslag till yttr. FöU2y
- Förslag till bet. FöU9
- Utkast FöU10
- Regeringsbeslut: Ändring av regleringsbrev för budgetåret
2007 avseende Försvarsmakten
- Brev från talmännen från den belgiska senaten respektive
Österrikes nationalråd