Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2007-11-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
11.00 Försvarsmakten informerar om EU:s förestående
försvarschefsmöte (CHOD)

3. Föredragning
11.30 Information av Statsrådsberedningen om regeringens
och Regeringskansliets jour- och krishanteringssystem

4. Föredragning
12.00 Försvarsdepartementet redovisar Försvarsmaktens
reviderade materielplan

5. Justering av protokoll

6. Kanslianmälningar

7. Preliminär justering av FöU1
Granskning av förslag till bet. 2007/08:FöU1 Försvar
samt beredskap mot sårbarhet,
jämte motioner (UB)

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:9
- Förslag till FöU1
- PM: Objektsramar - vad är det?
- PM: GAERC-agenda
- PM: Sekretess
- PM: Parlamentariskt inflytande över försvarsmaterielanskaffning