Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2008-02-12 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av FöU6
Justering av utkast till bet. 2007/08:FöU6 Kärnteknisk
säkerhet
(NB)

3. Föredragning
Försvarsmakten lämnar information angående det ekonomiska
läget m.m. i Försvarsmakten

4. Justering av protokoll

5. Kanslianmälningar

6. Granskning
Granskning av utkast till bet. 2007/08:FöU5 Vattenkraft-
dammar
(KHS)

7. Granskning
Granskning av utkast till bet. 2007/08:FöU7 Vissa frågor
rörande Försvarsmaktens personal
(UB)

8. Överläggning
Överläggning om underlag till bet. 2007/08:FöU8 Natur-
katastroffond, m.m.
(IW)

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:20
- PM: Svar på anmodan avseende Försvarsmaktens ekonomi
budgetåret 2008 m.m.
- Förslag: FöU6
- Utkast: FöU5
- Utkast: FöU7
- Överl.PM: FöU8
- Skrivelse och program inför det informella försvarsminister-
mötet den 21-22 februari 2008 i Ljubljana, Slovenien
- EU-handlingar: KOM(2007) 764 slutlig, SEK(2007) 1597,
KOM(2007) 765 slutlig, KOM(2007) 766 slutlig, SEK(2007)
1599, KOM(2007) 825 slutlig, KOM(2007) 847 slutlig,
KOM(2007) 795 slutlig, SEC(2007) 1654