Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:29

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:29
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst
(MUST) orienterar om säkerhetskyddsrapport samt omvärlds-
bedömandet.

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Överläggning FöU13
Överläggning om underlag till bet. 2007/08:FöU13 Vissa frågor
rörande Försvarsmaktens organisation m.m. (UB)

6. Överläggning om yttrande till JuU
Överläggning om yttrande till JuU om bättre sprängämnes-
säkerhet (IW)

7. EU-dokument för granskning och utlåtande
Meddelande från kommissionen KOM(2007) 764 slutligom
En strategi för en starkare och mer konkurrenskraftig försvars-
industri i EU

8. EU-dokument för eventuell granskning och utlåtande
Meddelande från kommissionen KOM(2008) 130 slutligom
förstärkning av EU:s insatskapacitet vid katastrofer

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:27 och 28
- Överl.PM FöU13
- PM: Yttrande till justitieutskottet
- KOM(2007) 651 slutlig
- KOM(2007) 764 slutlig
- KOM(2007) 130 slutlig